Partnerzy
Serwisu

Partnerzy
Merytoryczni

Płyty warstwowe PIR
Płyta na stanowisku badawczym, fot. Izopanel

Materiał promocyjny

Eksperymentalna i numeryczna analiza płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zginanych płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR oraz walidację trójwymiarowych modeli numerycznych analizowanych paneli. Celem analiz komputerowych było stworzenie stosunkowo prostego modelu numerycznego, który w poprawny sposób odzwierciedli pracę płyty warstwowej pod obciążeniem.

Płyty warstwowe w obiektach przemysłowych

Obiekty budownictwa przemysłowego obok żądanej wytrzymałości oraz niezawodności cechować powinny się także atrakcyjnością cenową oraz niską pracochłonnością podczas montażu. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzą stalowe obiekty halowe, których osłonę stanowi lekkie poszycie. Przykładem obudowy, która łączy w sobie odpowiednią sztywność i wysokie parametry izolacyjności termicznej, są płyty warstwowe, czyli panele składające się z rdzenia termoizolacyjnego oraz stalowych okładzin. Rozwiązanie to charakteryzuje się dużą nośnością i sztywnością w ujęciu masy własnej [1]. Obudowy tego typu zapewniają nie tylko odpowiednią izolacyjność termiczną, ale także ogniową oraz akustyczną.

Płyty warstwowe ujęte w modelach numerycznych

Płyty warstwowe cechują się zróżnicowaną nośnością na zginanie w zależności od tego, która ich część poddana jest ściskaniu. Wyróżnia się układ typu pozytyw (gdy okładzina zewnętrzna jest ściskana) oraz układ typu negatyw (gdy wewnętrzna okładzina jest ściskana). W celu weryfikacji nośności oraz sztywności płyt warstwowych przeprowadza się badania zarówno numeryczne, jak i eksperymentalne próbek. Stosując trójwymiarowe modele numeryczne możliwe jest uzupełnienie oraz rozwinięcie serii badań laboratoryjnych, które w swojej naturze są koszto- i pracochłonne, o wyniki z analiz komputerowych.

Przed autorami numerycznych modeli płyt warstwowych stoją wyzwania z pogranicza wielu dyscyplin naukowych, gdyż uwzględnić należy współpracę kilku materiałów o zróżnicowanych właściwościach mechanicznych. Optymalizację kształtu okładzin zaprezentowano w pracy [2]. Na łamach niniejszego opracowania przedstawiono wyniki testów laboratoryjnych oraz wyniki analiz płyt warstwowych w postaci modeli numerycznych. Celem było stworzenie stosunkowo prostego modelu MES, który w poprawny sposób odzwierciedla współpracę pomiędzy warstwami płyty.

Metodyka

Stworzono, skalibrowano oraz poddano walidacji trójwymiarowe modele numeryczne płyt warstwowych o grubości 60, 100 oraz 200 mm z rdzeniem z pianki PIR. Przebadano laboratoryjnie elementy o długościach równych 5150, 6150 oraz 8150 mm, każda w dwóch kierunkach obciążenia (układ pozytyw oraz negatyw). Zastosowano okładziny ze stali S250 o grubości 0,5 mm. Przyjęto schemat statyczny belki wolnopodpartej obciążonej czterema siłami o rozstawie 1050 mm niezależnie od długości przęsła. Siły zlokalizowano symetrycznie względem środka przęsła.

Analizy numeryczne wykonano w programie RFEM 5. W celu potwierdzenia poprawności obliczeń wyniki weryfikowano także w programie ANSYS. W modelu przyjęto geometrię zgodnie z wymiarami rzeczywistych płyt. Jako okładziny zastosowano elementy powłokowe o zmodyfikowanej macierzy sztywności uwzględniającej przetłoczenia. Rozwiązanie to nie wymagało geometrycznego odwzorowywania przetłoczeń, co znacząco skróciło czas obliczeń. Rdzeń natomiast stanowią elementy bryłowe ułożone w trzech warstwach, tak, aby móc uwzględnić różnicę właściwości fizycznych pianki po wysokości przekroju. Wykorzystano otrzymane podczas badań laboratoryjnych właściwości fizyczne rdzenia. Przyjęto obciążenie w postaci sił powierzchniowych tak, aby odzwierciedlić wymuszenie przyłożone podczas badań doświadczalnych.

Płyty warstwowe PIR
Model płyty o długości 6150 mm wraz z obciążeniem, fot. Izopanel

Na rysunku powyżej przedstawiono model płyty o długości 6150 mm wraz z obciążeniem. Zastosowano podparcie liniowe ze zwolnionym obrotem wzdłuż osi podpory. Uwzględniono opory występujące na rzeczywistych podporach poprzez zastosowanie sprężyn obrotowych, w miejscu podparcia. Zamodelowano również, podobnie jak w badaniach laboratoryjnych, blachę podpierającą płytę. Rysunek poniżej prezentuje widok zastosowanych podpór modelu na przykładzie płyty grubości 100 mm.

Płyty warstwowe PIR
Widok podpór modelu dla płyty grubości 100 mm, fot. Izopanel

Tak przygotowane modele płyt poddano walidacji, przyjmując jako kryterium zgodności ugięcia dla maksymalnej siły (siły niszczącej) uzyskanej podczas badania eksperymentalnego.

Walidacja modeli i wyniki analiz

Na podstawie badań osiowego ściskania przy zastosowaniu maszyny wytrzymałościowej dla próbek rdzenia PIR otrzymano wartości modułu Younga (E) w przedziale 2,21-3,34 MPa.

W modelu numerycznym przyjęto odpowiednio E=2,80 MPa dla płyt o grubości 60 oraz 100 mm oraz E=2,0 MPa dla płyt o grubości 200 mm. Mając na uwadze proces technologiczny związany z nakładaniem i pęcznieniem pianki PIR pomiędzy okładzinami na linii technologicznej przyjęto dla wszystkich modeli numerycznych, że na grubości 15 mm od strony obu okładzin, zmodyfikowano wartość modułu Younga. Odpowiednio zwiększono wartość E od strony okładziny zewnętrznej o 0,2 MPa, jednocześnie zmniejszając o 0,2 MPa od strony wewnętrznej. Dodatkowo przyjęto sztywność obrotową podpór równą 5 KNm/rad. Przeanalizowano 90 przypadków obliczeniowych dla 18 wariantów ułożenia i rozpiętości płyt. W tabeli poniżej przedstawiono wyniki wybranych analiz w odniesieniu do maksymalnej siły uzyskanej w eksperymencie laboratoryjnym.

Tabela
Wyniki przeprowadzonych analiz w odniesieniu do maksymalnej siły uzyskanej w eksperymencie, fot. Izopanel

Dokładne odwzorowanie sposobu podparcia płyt pozwoliło uzyskać dużą zgodność pomiędzy modelem numerycznym, a rzeczywistym. Uzyskano wysoką zgodność wyników laboratoryjnych z rezultatami badań numerycznych na poziomie nie przekraczającym 10%. Dla 16 z 18 wariantów średnia rozbieżność z wykonanych pomiarów nie przekraczała wartości 5%. Na rysunku poniżej przedstawiono graficzną interpretację wyników numerycznych w postaci ugięć płyty o grubości 200 mm.

Płyty warstwowe PIR
Graficzna interpretacja wyników numerycznych w postaci ugięć płyty o grubości 200 mm, fot. Izopanel

Zgodnie z zależnością A.17 normy [3] wyznaczono naprężenia marszczące, tj. wartość naprężeń w okładzinach stalowych, przy których zauważono odspojenie rdzenia od okładzin. Wartości te zawierają się w przedziale: 160–175 MPa dla płyt o grubości 60 mm, 160–240 MPa dla płyt o grubości 100 mm oraz 180–195 MPa dla płyt o grubości 200 mm.

Wnioski

Przeprowadzono eksperymentalne i numeryczne badania płyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR o grubościach 60, 100 oraz 200 mm. Analizowano elementy o trzech różnych rozpiętościach oraz w dwóch układach (pozytyw, negatyw). Celem badań było stworzenie przystępnego modelu numerycznego, który odzwierciedlałby zachowanie płyt warstwowych pod obciążeniem.

Potwierdzono poprawność zaproponowanych modeli numerycznych płyt wykazując zbieżność wyników numerycznych z wynikami eksperymentalnymi dla wszystkich 18 typów płyt warstwowych. Utworzone modele mogą być wykorzystane do bardziej dokładnych analiz konstrukcji poprzez uwzględnienie współpracy konstrukcji i poszycia przez precyzyjne odwzorowanie płyt warstwowych. Pozwoli to na analizy uwzględniające sztywności poszycia dachowego na nośność oraz deformację konstrukcji szkieletowych stalowych budynków halowych.

Przypadek opisany w niniejszym opracowaniu umożliwia rozwinięcie analiz i opis zachowania płyt warstwowych z rdzeniem termoizolacyjnym składającym się kilku warstw o różnych właściwościach fizycznych [4].

Za współpracę oraz umożliwienie przeprowadzenie analiz autorzy serdecznie dziękują firmie IzoPanel.

Literatura
1. M. Georgescu, V. Ungureanu, L. Marsavina, A. Floricel, A. Gruin, „Composite Roofing of PIR Sandwich Panels: Numerical and Experimental Approach”, luty 2019.
2. A. Kurpiela, J. Lange, K. Berner, „Optimization of Geometry and Core Materials of Sandwich Panels with Metallic Faces”, 2010.
3. PN-EN 14509:2013-12 „Samonośne izolacyjno-konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową, Wyroby fabryczne, Specyfikacje”.
4. R. Studziński, „Analysis of sandwich panels with hybrid core made of aerogel and PIR foam. In: Shell Structures: Theory and Applications Volume 4”, 2017.

 

 

Izopanel logo
www.izopanel.pl

Publikacja artykułu: październik 2023 r.

Ocena:

5/5 - (2 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.