Partnerzy
Merytoryczni

Piotr Korycki - Prezes Stowarzyszenia DAFA
fot. DAFA

Przemysł wczoraj i dziś – wywiad z Piotrem Olgierdem Koryckim z DAFA

Przemysł wczoraj i dziś to seria wywiadów z branżowymi ekspertami, decydentami, pasjonatami oraz firmami, budującymi wspólnie sektor przemysłowy. Zapraszamy na rozmowę z Piotrem Olgierdem Koryckim – Prezesem Stowarzyszenia DAFA.

Kiedy i jak powstało Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA? Kto był jego założycielem?

W 2006 roku wiodące firmy sektora budowlanego w zakresie wykonawstwa dachów płaskich i fasad podjęły dyskusję o przedsięwzięciu wspólnych działań w celu optymalizacji efektów z prowadzonej działalności oraz zawiązaniu Stowarzyszenia. W rezultacie wielu spotkań i rozmów powołano do życia Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad.

W spotkaniu założycielskim udział wzięło 14 firm, które dostrzegły potrzebę stworzenia przejrzystych reguł zabezpieczających interesy wszystkich uczestników procesu realizacyjnego oraz podniesienia jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów ich wykonania.

Obecnie Stowarzyszenie DAFA skupia wiodące na polskim rynku budowlanym firmy wykonujące wielkopowierzchniowe dachy płaskie i fasady oraz producentów i dostawców materiałów czy urządzeń techniki budowlanej, stosujące dobre praktyki biznesowe oraz uczestniczące w tworzeniu standardów jakościowych w budownictwie. Do grona członków należą również projektanci i architekci.

Stowarzyszenie DAFA
Pierwsze Walne Zebranie Członków DAFA, Gliwice 2007 r., fot. DAFA

Jakie są główne cele DAFA i jak są realizowane?

Jednym z fundamentalnych założeń Stowarzyszenia, które stale pielęgnujemy jest wspieranie firm wykonawczych, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu ich problemów i umacnianie ich pozycji na rynku. DAFA organizuje warsztaty poświęcone zawieraniu umów oraz niekorzystnym z punktu widzenia wykonawcy zapisom, zasadom ostrożności i odpowiedzialności stron. Stanowi unikalną platformę wymiany wiedzy, doświadczeń oraz konsultacji technicznych w kwestiach spornych. Wspiera swoich członków w zakresie doradztwa technicznego, prawnego czy szkoleniowego. Dużą rolę w tym zakresie odgrywa Rada Techniczna, która wypracowuje opinie pomocne członkom w problematycznych kwestiach, np. zastoiny wodne, a także czuwa nad spójnym przekazem merytorycznym.

Wszystkie działania Stowarzyszenia zmierzają do wyraźnego podniesienia jakości świadczonych usług, tzn. wykonywania dachów i fasad o możliwie najwyższym standardzie, co przełoży się na większe bezpieczeństwo funkcjonowania branży. DAFA określa wytyczne i wydaje publikacje techniczne uznawane za powszechnie obowiązujące zasady sztuki budowlanej i wpływające na jakość wznoszonych obiektów oraz bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży. Ma realny wpływ na upowszechnianie i podnoszenie wiedzy o poprawnym projektowaniu i wykonywaniu dachów płaskich oraz fasad poprzez publikacje techniczne, szkolenia, wykłady i artykuły techniczne.

Stowarzyszenie współpracuje z liczącymi się tytułami prasy branżowej oraz portalami w celu promocji wiedzy i propagowania poprawnej myśli technicznej. Organizuje z dużymi sukcesami konferencje techniczne oraz angażuje się merytorycznie w liczne wydarzenia branżowe, poprzez prelekcje ekspertów z ramienia Stowarzyszenia. Prowadzi również działania umacniające pozycję i wizerunek swoich członków oraz rekomenduje ich do współpracy. Przyznawany firmom Certyfikat DAFA jest gwarancją wiarygodności i rzetelności biznesowej firmy, a także świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązujący wymogami technicznymi oraz prawem budowlanym.

Szkolenia DAFA
Szkolenie Zabezpieczenie wykonawcy w relacjach z GW, Warszawa 2019 r., fot. DAFA

Ilu członków zrzeszacie obecnie? Kto Was wspiera w działaniach?

Stowarzyszenie DAFA stanowi wyjątkową i największą platformę integracji branży budowlanej z sektora dachów płaskich i fasad w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba firm członkowskich, a to dowodzi, że rynek jest coraz bardziej świadomy potrzeby naszych działań. Ludzie współtworzący DAFA to wysokiej rangi profesjonaliści i prekursorzy najlepszych praktyk sztuki budowlanej. Obecnie Stowarzyszenie skupia ponad 110 członków, w tym 32 wykonawców i 42 producentów. Cały czas zgłaszają się do nas nowi kandydaci zainteresowani naszą szeroką aktywnością.

Stowarzyszenie tworzy wspólny głos wykonawców oraz producentów dachów płaskich i fasad w podnoszeniu kultury projektowania, budowania czy użytkowania budynków w Polsce.

DAFA jest członkiem międzynarodowej społeczności branży dachowej i blisko współpracuje różnymi organizacjami, takimi jak:

 • IFBS – Internationaler Verband für den Metallleichtbau,
 • IFD – Internationale Föderation des Dachdeckerhandwerks,
 • FLL – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau,
 • FBB – Fachvereinigung Bauwerksbegrünung.

 

Dzięki tej współpracy Stowarzyszenie ma ciągły dostęp do aktualnej wiedzy i wytycznych technicznych, które transferuje na rynek polski.

W działalność grup merytorycznych DAFA angażują się często pracownicy naukowi uczelni wyższych, eksperci z instytutów naukowo-badawczych czy niezależni rzeczoznawcy.

Spotkanie z IFBS i IFD
Spotkanie z IFBS i IFD, Sulisław, 2023 r. (od lewej: Witold Okoński, Krzysztof Rogosz, Ewelina Klin, Henryk Ziobro, Katarzyna Wiktorska, Pascal Civati, Marzena Maj, Piotr O. Korycki, Ralf Podleschny, Andrzej Stępkowski, Piotr Szymczyk, Adam Krzanik, Jakub Krzanik), fot. DAFA

Jakimi sukcesami możecie się pochwalić?

Z pewnością największym sukcesem DAFA pozostaje niezmiennie synergia wykonawców i firm produkcyjno-dostawczych. Członkowie Stowarzyszenia tworzą zgrany zespół, bez tego nic byśmy nie osiągnęli.

Niewątpliwym sukcesem DAFA  jest obszerna lista publikacji technicznych, która obejmuje:

Dachy płaskie:

 • Wytyczne do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich.

 

Dachy zielone:

 • Wytyczne dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych.

 

Ppoż.:

 • Bezpieczeństwo pożarowe dachów,
 • Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad.

 

Lekka obudowa:

 • Wytyczne projektowania i wykonania lekkich metalowych obudów ścian i dachów,
 • Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich,
 • Wytyczne z zakresu planowania i wykonania jednowarstwowych, nieocieplanych dachów ze stalowych blach fałdowych,
 • Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów,
 • Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem dwupowłokowego dachu metalowego niewentylowanego,
 • Jednopowłokowy dach wykonany ze stalowych blach fałdowych z wierzchnią izolacją cieplną i uszczelnieniem,
 • Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych,
 • Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych,
 • Otwory w dachach wykonanych ze stalowych profili trapezowych,
 • Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych.

 

Technika mocowań:

 • Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian,
 • Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich,
 • Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych.

 

Akustyka:

 • Katalog rozwiązań akustycznych,
 • Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych.

 

Wszystkie publikacje dostępne są w Księgarni Technicznej na stronie www.ksiegarnia.dafa.com.pl.

Stawiacie również na edukację, webinaria sprawdzają się na rynku?

Edukacja jest dla nas priorytetem. Prowadzimy ją wielopłaszczyznowo, poprzez organizowanie szkoleń stacjonarnych oraz w formule on-line. Ważnym projektem jest WIRTUALNA AKADEMIA DAFA obejmująca specjalistyczne szkolenia on-line dostępne na naszej stronie internetowej. Dotychczasowe webinary dotyczyły bezpieczeństwa pożarowego, oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych, wytycznych projektowania dachów zielonych, fizyki budowli, techniki mocowań, korozyjności oraz projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych. Udział w webinarach polecany jest szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom czy konstruktorom, ale także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom oraz wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

Jakie są największe problemy na polskim rynku wykonawców oraz producentów dachów płaskich i fasad? W jaki sposób je rozwiązać?

Na przestrzeni ostatnich lat niepokojące są dla mnie, jako Prezesa Stowarzyszenia DAFA, sygnały docierające z firm członkowskich, dotyczące problemów z rozliczeniami za wykonane roboty budowlane. W związku z czym poprzez organizację szkoleń, warsztatów i porad prawnych wskazujemy naszym członkom formy zabezpieczeń oraz narzędzia (klauzule) pomocne przy podpisywaniu umów.

Kolejnym problemem jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy na budowie i praktyki traktowania BHP jako elementu konkurencji cenowej na etapie ofertowania. Temu zjawisku staramy się przeciwdziałać poprzez popularyzację kultury BHP na budowach oraz propagowanie rynkowego zobowiązania, zgodnie z którym Generalni Wykonawcy nie będą przyjmowali ofert bez kalkulacji zabezpieczeń BHP, a podwykonawcy nie będą składali ofert bez ich uwzględnienia.

Dostrzegamy ponadto potrzebę ujednolicenia i poprawy jakości wykonawstwa w naszej branży, a więc wykorzystywania wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami, a także zgodnie z przepisami BHP.

Opracowując w DAFA własne wytyczne oraz posiłkując się dorobkiem międzynarodowych organizacji, nasze Stowarzyszenie wydaje publikacje techniczne, uznawane za powszechnie obowiązujące zasady sztuki budowlanej i wpływające na jakość wznoszonych obiektów oraz bezpieczeństwo funkcjonowania całej branży.

Uczestnicy Dorocznego Spotkania Członków DAFA
Uczestnicy Dorocznego Spotkania Członków DAFA, 2023 r., fot. DAFA

Jakie macie plany na najbliższą przyszłość?

W najbliższym horyzoncie czasowym kalendarz Stowarzyszenia wypełniony jest spotkaniami grup merytorycznych oraz szkoleniami:

 • 4 września odbędzie się spotkanie on-line Grupy Tematycznej FOTOWOLTAIKA, która opracowuje bardzo ważny dla rynku projekt „Wytycznych do wykonania instalacji fotowoltaicznych na dachach płaskich”. To również okazja do dyskusji wokół realiów panujących na polskich budowach oraz podzielenia się swoimi doświadczeniami ukazującymi zagadnienia wymagające doprecyzowania;
 • 20 września w Katowicach odbędzie się spotkanie przedstawicieli licznego grona producentów lekkiej obudowy, skoncentrowane wokół tematów, takich jak „Wytyczne ochrony korozyjnej“ oraz „Wytyczne oceny lekkich metalowych obudów ścian“. Wypracowanie standardów będzie przełomem i pozwoli zaadoptować firmom członkowskim gotowe rozwiązania;
 • 14 i 15 września w Tomaszowicach organizujemy dla członków DAFA specjalistyczny kurs pierwszej pomocy na budowie, którego program stworzony przez ratowników medycznych przyjmie formę ćwiczeń skoncentrowanych na wypadkach na budowach i urazach;
 • 28 września w Warszawie w roli Patrona Branżowego będziemy obecni na konferencji „Nowoczesne dachy w budownictwie zrównoważonym”, z prezentacją eksperta DAFA na temat dachów zielonych w uprawie intensywnej. W tym samym dniu w Rzeszowie odbędzie się Kongres Pożarnictwa objęty naszym Patronatem, który stanowi forum do promocji wydanej w tym roku aktualizacji wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

 

Jesienią ukaże się nasza autorska publikacja zatytułowana „Poradnik dobrych praktyk w projektowaniu systemów oddymiania grawitacyjnego obiektów budowlanych”. Ponadto powstają również sukcesywnie zalecenia dotyczące ochrony przeciwkorozyjnej.

Co chciałby Pan na zakończenie powiedzieć naszym Czytelnikom?

Korzystając z okazji, chciałbym nakłonić do sięgania po nasze wytyczne z księgarni technicznej, a także zaprosić do współpracy kolejnych wykonawców, producentów oraz architektów i projektantów, którym nasze idee są bliskie. Jednocześnie chciałbym podziękować obecnym Członkom naszego Stowarzyszenia za ich aktywną działalność i wielki wkład na rzecz rozwoju DAFA oraz całej naszej branży budowlanej.

Jest to dla mnie wielki honor i zaszczyt przewodzić Stowarzyszeniu, którego członkowie tak bardzo identyfikują się z naszymi celami oraz angażują się w sposób czynny w jego rozwój.

Publikacja artykułu: wrzesień 2023 r.

Ocena:

5/5 - (1 ocen)

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ

W POZOSTAŁYCH SERWISACH

logo

Serwis branżowy poświęcony zagadnieniom z branży energetycznej, na które składają się m.in. infrastruktura energetyczna, urządzenia i instalacje energetyczne, OZE czy przepisy prawne.

inwestycje plus

Serwis internetowy poświęcony zagadnieniom z branży budowlano-instalacyjnej, na które składają się m.in. projektowanie, budowa, instalacje, wyposażenie czy przepisy budowlane.